અમદાવાદ ખાતે ક્રેડાઈ-ગુજરાત દ્વારા આયોજીત “ગ્રોથ એમ્બેસેડર સમિટ-૧૯” કાર્યક્રમમાં યોજાયો.