આગામી ૨૬મી સપ્ટેમ્બરે, ગાંધીનગર ખાતે પાટીદાર અગ્રણીઓ અને કન્વીનરો સાથે બેઠક યોજાશે.

Navratri
September 21, 2017
Press Conference
September 21, 2017