ગાંધીનગર સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧માં આવેલ નર્મદા હોલ ખાતે કલેક્ટરશ્રી અને જિલ્લા અધિકારીશ્રીઓ સાથે સયુંકત બેઠક મળી.