છત્રાલ હાઈવે રોડ પર એપોલોઝેનિથ ઉત્પાદન સુવિધા તથા એપોલો ઇન્ફ્રાટેકની 10મી વર્ષગાંઠના ઉજવણી કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યાં.