દિલ્હી ખાતે મળેલ ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ ન્યુટ્રીશન અંગેની નેશનલ રાઉન્ડ કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત રહ્યાં.