આફ્રિકન ડેવલોપમેન્ટ બેંક ની 52મી વાર્ષિક મિટિંગ જે પ્રથમ વાર ભારત ખાતે રાખવામાં આવી તેની ઝલક.