અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે માન.વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.