મહેસાણા ભારતીય જનતા પક્ષ શ્રી કમલમ કાર્યાલય ખાતે એનજીઓની સંસ્થાઓ અને પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે બેઠક…