ગાંધીનગરના સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨ ખાતે પાટીદાર સમાજના અગ્રણીશ્રીઓ સાથે બેઠક યોજાઈ.