અમદાવાદ ખાતે ઔડા દ્વારા નવનિર્મિત બોપલ રીંગરોડ ઓવરબ્રીજના લોકાર્પણ પ્રસંગે..