સંપર્ક

સંપર્ક

 • સ્વર્ણિમ સંકુલ - 1, બીજો માળ, સરદાર ભવન, સચિવાલય,
  ગાંધીનગર. ગુજરાત - 382010
  સંપર્ક : 079-23250110,079-23238072.
  ઈ મેલ - deputycm@gujarat.gov.in

બી જે પી પ્રદેશ કાર્યાલય

 • ભાજપ પ્રદેશ કાર્યાલય : “શ્રી કમલમ્”
  પ્રેક્ષા વિશ્વ ભારતીની સામે, કોબા સર્કલ-ગાંધીનગર રોડ, કોબા, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ (ગુજરાત)
  ઈમેલ આઈ. ડી. - bjp.gujarat@gmail.com