મહેસાણા જિલ્લાના ગોઝારિયા ખાતે .સાર્વજનિક હોસ્પિટલ લોકાર્પણ…