મહેસાણા ખાતે રામોસણા એન.એ. (તુલસી બંગ્લોઝ) ગ્રામ પંચાયતને મંજુરી આપવા બદલ અભિવાદન સમારંભ પ્રસંગે…