મહેસાણા ખાતે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગર દ્વારા નવનિર્મિત થનાર બસ સ્ટેશનનુું ખાતમુર્હૂત કરવામાં આવ્યું.