નવી દિલ્હી ખાતે “ગુજરાત સદન” ના ભૂમિ પુજન સમારોહ પ્રસંગે…